سلام. ممنون که سری به بافق زدید و از سفرتان برای دیگران نوشتید. منتظر حضورمجددتان در شهرمان هستیم. تابعد…رخصت