این سنگ نگاره ها مربوط به گلپایگان در استان اصفهان است