تزئینات ترکمنی

تزئینات ترکمنی

انواع تزئینات ترکمنی ! تزئینات ترکمنی ها در مردمانی هنرمند و هنردوست هستند . درفرهنگشان سراسر نقاط روشنی در اتصال با هنر دیده میشود ….

97